Xác minh hoá đơn thuế

  • Đây là trang hỗ trợ cán bộ thanh tra & kiểm tra trên đường xem chi tiết thông tin của hóa đơn
  • Hỗ trợ cơ chế tìm kiếm hóa đơn theo một số thông tin chính trên hóa đơn

Loading...